Cửu Thế húy Hải (海)

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1941
13/12/1992
Cửu Thế húy Hải (海)
(9092+1,6317)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • công
 • chức
 • ,
 • ưu
 • binh
 • phẩm
 • hàm
 • trung
 • ,
 • huân
 • chương
 • đa
 • hạng
 • ,
 • hậu
 • cán
 • sự
 • địa
 • chính
 • ,
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Hải
 • Tân
 • Tỵ
 • niên(1941)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bón
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Thân
 • niên (1992)
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật (13/12)
 • .kỵ
 • Phu
 • thê
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • ,
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • hàng
 • quí
 • tự
 • Châu
 • .


Nam tử