Cửu Thế tự Quế

Thân sinh

Thông tin

1955
?
Cửu Thế tự Quế
(8991+1,6278)
Xuân Quế

Nam tử