Cửu Thế tự Quế

Thân sinh

Thông tin

1955
?
Cửu Thế tự Quế
(5591+1,3678)
Xuân Quế

Nam tử