Cửu Thế húy Cô Bảy (柒)

Thân sinh

Thông tin

1947
27/2/1962
Cửu Thế húy Cô Bảy (柒)
(5390,3668)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • hàng
 • quí
 • lệnh
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Bảy
 • kỷ
 • sửu
 • niên
 • nhất
 • nương
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Cồn
 • Bóng
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Đinh
 • Dậu
 • niên
 • nhị
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhất
 • nhật