Cửu Thế húy Tô (甦)

Thân sinh

Thông tin

1947
20/10/1968
Cửu Thế húy Tô (甦)
(8690,6258)
Lục
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • Giáp
 • Ngọ
 • --
 • Ất
 • Mùi
 • niên (54-75)
 • ,
 • huân
 • chương
 • tam
 • hạng
 • ,
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • ,
 • Trương
 • quí
 • công
 • huý
 • Đinh
 • Hợi
 • niên(1947)
 • tự
 • lạc
 • thuỷ
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • Trường
 • Sơn
 • .
 • Hy
 • sinh
 • Mậu
 • Thân
 • niên (1968)
 • thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật (22/10) kỵ
 • .