Cửu Thế tự Dược

Thân sinh

Thông tin

1944
?
Cửu Thế tự Dược
(5092+1,3648)