Cửu Thế tự Thược

Thân sinh

Thông tin

1941
?
Cửu Thế tự Thược
(4992,3638)
TíchPhần mộ bà Trần Thị Ngọ