Cửu Thế húy Mậu (懋)

Thân sinh

Thông tin

1932
19/3/2014
Cửu Thế húy Mậu (懋)
(8297+1,6218)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • cán
 • bộ
 • nông
 • trường
 • hưu
 • trí
 • ,
 • huân
 • chương
 • kháng
 • chiến
 • nhị
 • hàng
 • ,
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Mậu
 • Nhâm
 • Tuất
 • niên(1932)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • nông
 • trường
 • Cẩm
 • Mỹ
 • ,
 • Đồng
 • Nai
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Ngọ
 • niên (2014)
 • tam
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật (19/3) kỵ
 • .
 • Phu
 • thê
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • công
 • nhân
 • hưu
 • trí
 • ,
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • ,
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • Vị
 • .