Cao Cao Tổ húy Văn (文)

Thân sinh

Thông tin

?
15/1
Cao Cao Tổ húy Văn (文)
(1941,488)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • hương
 • lão
 • trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Văn
 • phũ
 • quân
 • .

 • Cao
 • cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • huý
 • Thuân
 • nhụ
 • nhân
 • .

Nam tử