Cửu Thế tự Thuyết

Thân sinh

Thông tin

1949
?
Cửu Thế tự Thuyết
(3191+2,2313)

Huynh đệ

Nam tử