Cửu Thế tự Thống

Thân sinh

Thông tin

1952
?
Cửu Thế tự Thống
(2291+1,1312)

Huynh đệ

Nam tử