Cửu Thế tự Hải

Thân sinh

1928 - 15/1/2019

Thông tin

1961
?
Cửu Thế tự Hải
(5491,3712)

Huynh đệ

Nam tử