Cửu Thế tự Hải

Thân sinh

Thông tin

1961
?
Cửu Thế tự Hải
(2091,1112)

Huynh đệ

Nam tử