Cửu Thế tự Cương

Thân sinh

Thông tin

1972
?
Cửu Thế tự Cương
(1991+1,1033)

Nam tử