Cửu Thế tự Kim

Thân sinh

Thông tin

1966
?
Cửu Thế tự Kim
(189,1023)