Cửu Thế tự Bính

Thân sinh

Thông tin

1940
?
Cửu Thế tự Bính
(4991+1,3223)
Trúc
Cán bộ hưu trí, Đảng viên, huân chương kháng chiến hạng nhất, chiến sĩ thi đua.
Vợ Nguyễn Thị Tuyết sinh 1952 Đảng viên, hưu trí.
Con gái Trương Thị Nhung sinh 1979, cán bộ nhà nước.

Huynh đệ

Nam tử