Cửu Thế húy Khôi (悝)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cửu Thế húy Khôi (悝)
(1290,434)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • thúc
 • trương
 • huý
 • Khôi
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cậy
 • Bể
 • xứ
 • .
 • Thất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • kỵ
 • .