Cửu Thế húy Oánh (瑩)

Thân sinh

1897 - 29/3/1956

Thông tin

1951
13/6/1974
Cửu Thế húy Oánh (瑩)
(4190,2877)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • Giáp
 • Ngọ
 • --
 • Ất
 • Mão
 • niên(54-75)
 • ,
 • huân
 • chương
 • kháng
 • chiến tam hạng
 • ,
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • ,
 • Trương
 • quí
 • công
 • huý
 • Oánh
 • Tân
 • Mão
 • niên(1951)
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Hy
 • sinh
 • Giáp
 • Dần
 • niên (1974)
 • lục
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật (30/6) kỵ
 • .