Cửu Thế tự Minh

Thân sinh

1897 - 29/3/1956

Thông tin

1945
?
Cửu Thế tự Minh
(3995+3,2857)