Cửu Thế húy Bảng (榜)

Thân sinh

1897 - 29/3/1956

Thông tin

1942
30/8/1968
Cửu Thế húy Bảng (榜)
(3890+1,2847)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • tham
 • chiến
 • vệ
 • quốc
 • Giáp
 • Ngọ
 • --
 • Ất
 • Mão
 • niên(54-75)
 • ,
 • huân
 • chương
 • kháng
 • chiến tam hang
 • ,
 • Tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • ,
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Bảng
 • Nhâm
 • Ngọ
 • niên(1942)
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Hy
 • sinh
 • Mậu
 • Thân
 • niên (1968)
 • bát
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật (13/8) kỵ
 • .
 • Phu
 • thê
 • xuất
 • giá
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương
 • thị
 • Liễu