Viễn Tổ húy Long (龍)

Thân sinh

Thông tin

1712
?
Viễn Tổ húy Long (龍)
(314,136)
 • Viễn
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • hương
 • trung
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Long
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đình
 • Ấp
 • xứ
 • .
 • Viễn
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • phan
 • thị
 • huý
 • Hơn
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đình
 • Ấp
 • xứ
 • .
 • Nam
 • tử
 • tứ
 • chuẩn
 • ,
 • nghị
 • ,
 • Thiều
 • ,
 • Nhiều


Giáp chi tạ Y xã, Tiễn tổ húy Long (Nhâm Thìn niên), từ đường chi Ất