Cửu Thế húy Hồ (胡)

Thân sinh

1897 - 29/3/1956

Thông tin

1927
23/1/2014
Cửu Thế húy Hồ (胡)
(196+1,217)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • thư
 • thanh
 • niên
 • Trung
 • Tiết
 • ,
 • huy
 • chương
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • Trưởng
 • Công
 • huý
 • Hồ
 • (Đinh
 • Mão
 • niên)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Ngọ
 • niên
 • chính
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tam
 • nhật
 • .
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • tỷ
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Tích
 • (Đinh
 • Mão
 • niên)
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Thìn
 • niên
 • tứ
 • ngoạt
 • thất
 • nhật
 • .
 • Trương
 • kế
 • thất
 • .
 • .Phần mộ cửu thế Trương Quang Hồ
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/intl.so' - libicui18n.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '199',
  'slug' => 'cuu-the-huy-ho-hu',
];

$_SERVER = [
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 20 Oct 2019 22:12:46 UTC',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'PATH' => '/bin:/usr/bin',
  'PHPRC' => '/usr/local/lib/',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XioDLHDVWUsAKFV7Vt0AAABc',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/199-cuu-the-huy-ho-hu.html',
  'REMOTE_ADDR' => '18.207.240.35',
  'REMOTE_PORT' => '35966',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/199-cuu-the-huy-ho-hu.html',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.75',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'TZ' => 'Asia/Ho_Chi_Minh',
  'UNIQUE_ID' => 'XioDLHDVWUsAKFV7Vt0AAABc',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1579811628.6028220653533935546875,
  'REQUEST_TIME' => 1579811628,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];