Cửu Thế húy Hồ (胡)

Thân sinh

1897 - 29/3/1956

Thông tin

1927
23/1/2014
Cửu Thế húy Hồ (胡)
(3596+1,2817)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • thư
 • thanh
 • niên
 • Trung
 • Tiết
 • ,
 • huy
 • chương
 • nhất
 • hạng
 • ,
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • Trưởng
 • Công
 • huý
 • Hồ
 • Đinh
 • Mão
 • niên(1927)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Ngọ
 • niên (2014)
 • chính
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tam
 • nhật (23/01) kỵ
 • .
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • tỷ :
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Tích
 • Đinh
 • Mão
 • niên(1927)
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Thìn
 • niên (1952)
 • tứ
 • ngoạt
 • thất
 • nhật (07/4) kỵ
 • .
 • Trương
 • kế
 • thất
 • .
 • .Phần mộ cửu thế Trương Quang Hồ