Bát Thế tự Phán

Thân sinh

Thông tin

1952
?
Bát Thế tự Phán
(6381+1,4712)

Huynh đệ

Nam tử