Bát Thế tự Hòa

Thân sinh

Thông tin

1956
?
Bát Thế tự Hòa
(6281+1,4666)

Nam tử