Bát Thế húy Hiển (睍)

Thân sinh

Thông tin

1938
11/5/2010
Bát Thế húy Hiển (睍)
(4582+3,2913)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • ,
 • cán
 • bộ
 • ngành
 • giới
 • hưu
 • trí
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Hiển
 • (Mậu
 • Dần
 • niên)
 • ,
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Ngạn
 • Cẩm
 • Hưng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Canh
 • Dần
 • niên
 • tam
 • ngoạt
 • tam
 • thập
 • nhật
 • .
 • Phu
 • thê
 • tiền
 • cán
 • bộ
 • hưu
 • trí
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • Lan
 • (Giáp
 • Thân
 • niên)
 • .
 • Thiếp
 • thị
 • 嬿Yến
 • (Canh
 • niên)
 • .

Nam tử