Bát Thế húy Ninh (寧)

Thân sinh

Thông tin

1937
30/3/1984
Bát Thế húy Ninh (寧)
(6882+2,5324)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • ,
 • cán
 • bộ
 • ngành
 • thuỷ
 • lợi
 • hưu
 • trí
 • hương
 • lão
 • ,
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Ninh
 • Đinh
 • Sửu
 • niên(1937)
 • ,
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • niên (1984)
 • tam
 • ngoạt
 • tam
 • thập
 • nhật (30/3) kỵ
 • .
 • phu
 • thê
 • trương
 • chính
 • thất
 • nguyễn
 • thị
 • Minh
 • (Canh
 • Dần
 • niên)
 • .