Bát Thế tự Hảo

Thân sinh

Thông tin

1934
?
Bát Thế tự Hảo
(3582+3,2533)