Bát Thế húy Phùng (渢)

Thân sinh

Thông tin

1929
16/7/1909
Bát Thế húy Phùng (渢)
(6084,5023)
  • Bát
  • thế
  • tổ
  • khảo :
  • Tiền
  • viễn
  • xứ
  • thăng
  • hương
  • đình
  • thượng
  • thọ
  • lão
  • Trương
  • trọng
  • công
  • huý
  • Phùng
  • Kỷ
  • Tỵ
  • niên(1929)
  • thuỵ
  • trung
  • hậu
  • phủ
  • quân
  • .
  • Tạ
  • thế
  • Kỷ
  • Sửu
  • niên (2009)
  • thất
  • ngoạt
  • thập
  • lục
  • nhật (16/10) kỵ
  • .