Bát Thế húy Phùng (渢)

Thân sinh

Thông tin

1929
16/7/1909
Bát Thế húy Phùng (渢)
(6084,5023)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • viễn
 • xứ
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Phùng
 • (Kỷ
 • Tỵ
 • niên)
 • thuỵ
 • trung
 • hậu
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Kỷ
 • Sửu
 • niên
 • thất
 • ngoạt
 • thập
 • lục
 • nhật
 • .