Bát Thế tự Sừ

Thân sinh

Thông tin

1931
?
Bát Thế tự Sừ
(2483+2,1534)

Huynh đệ