Bát Thế tự Ngự

Thân sinh

Thông tin

1923
?
Bát Thế tự Ngự
(2383+3,1524)

Huynh đệ