Bát Thế húy Thợi (塒)

Thân sinh

Thông tin

1921
27/5/1949
Bát Thế húy Thợi (塒)
(4880,4014)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • ưu
 • binh
 • khoá
 • nhất
 • huân
 • chương
 • nhất
 • hạng
 • tổ
 • quốc
 • tôn
 • vinh
 • liệt
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Thợi
 • (Tân
 • Dậu
 • niên)
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Ngũ
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • thất
 • lục
 • nhật
 • kỵ
 • .

Huynh đệ