Bát Thế tự Đoái (兌)

Thân sinh

Thông tin

1949
?
Bát Thế tự Đoái (兌)
(2080,1222)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • trọng
 • Trương
 • huý
 • Đoái
 • (Kỷ
 • Sửu
 • niên)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Hoang
 • Ranh
 • xứ
 • .

Huynh đệ