Bát Thế húy Cô Liên

Thân sinh

Thông tin

1944
2021
Bát Thế húy Cô Liên
(4580,3712)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tiền
 • công
 • nhân
 • nông
 • trường
 • hưu
 • trí
 • Trương
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • tự
 • Liên
 • (Giáp
 • Thân
 • niên)
 • .

Huynh đệ