Bát Thế húy Trung (忠)

Thân sinh

Thông tin

1923
14/1/2014
Bát Thế húy Trung (忠)
(1382+1,924)
Tín
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Trung
 • (Quý
 • Hợi
 • niên)
 • thuỵ
 • trung
 • hậu
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Thân
 • niên
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • tứ
 • nhật
 • .
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • .