Bát Thế húy Kế (繫)

Thân sinh

Thông tin

1897
29/3/1956
Bát Thế húy Kế (繫)
(2887+3,2623)
Kiểm
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • kiểm
 • bản
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Kế
 • Đinh
 • Dậu
 • niên(1897)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Bính
 • Tuất
 • niên(1956)
 • tam
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật (29/3) kỵ
 • .
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Quế
 • Kỷ
 • Hợi
 • niên(1909)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • bính
 • ngọ
 • niên (1956)
 • thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhất
 • nhật (21/10) kỵ
 • .
 • Trương
 • kế
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Doãn
 • Kỷ
 • Sửu
 • niên(1889)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Mậu
 • Thìn
 • niên (1988)
 • ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhật (11/5) kỵ
 • .Chân dung Bát thế Tổ Tỷ Trần thị Huý Quế