Hiển Tổ húy Phê (啡)

Thân sinh

Thông tin

1919
4/12/2014
Hiển Tổ húy Phê (啡)
(7272,6444)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • viễn
 • xứ
 • cán
 • bộ
 • hưu
 • trí
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Phê
 • Kỷ
 • Mùi
 • niên (1919)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 墳場範奠Nghĩa Trang Văn Điển
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Ngọ
 • niên(2014)
 • tam
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Phạm
 • thị
 • huý
 • Chung
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Nhị
 • ngoạt
 • tam
 • thập
 • nhị
 • thập
 • nhật (30/02)
 • kỵ
 • .

Nam tử