Tằng Tổ húy Lượng (量)

Thân sinh

Thông tin

1870
3/9/1923
Tằng Tổ húy Lượng (量)
(6464+1,4244)
Ông Từ
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Lượng
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • cửu
 • nhật (09/3)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thượng
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Nuôi
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • nhị
 • nhật (02/8)
 • kỵ
 • .
 • Trương
 • á
 • thất
 • Phạm
 • thị
 • huý
 • Tiu
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .