Hiển Tổ húy Phúc (复)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Phúc (复)
(6570,6111)
 • Hiển
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • Trương
 • huý
 • Phúc
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngang
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • .