Hiển Tổ húy Cô Tỉu (小)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Cô Tỉu (小)
(6470,5944)
Em Rau
 • Hiển
 • tổ
 • cô :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • tổ
 • huý
 • Tỉu
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • cải
 • táng
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • bát
 • nhật (18/8)
 • kỵ
 • .