Tiên Tổ húy Quynh (坰)

Thân sinh

Thông tin

?
20/11
Tiên Tổ húy Quynh (坰)
(536,834)
 • Tiên
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • đội
 • trưởng
 • Trương
 • Quý
 • Công
 • huý
 • Quynh
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Đung
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • trương
 • á
 • gia
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Tào
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Đung
 • xứ
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • thập
 • tứ
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Trương
 • kế
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Diễm
 • hiệu
 • trinh
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • hậu
 • miếu
 • xứ
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • lục
 • nhật
 • kỵ
 • .
Tiên Tổ húy Quynh Tuổi Quý Tỵ (1773) hoặc Giáp Ngọ (1774),là con trai thứ 3 Viễn Tổ húy Cung, ngày giổ 20/11 âl,mộ nguyên táng tại xứ Cồn Đung,nay đã chuyển về xứ Ông có 2 người vợ đều là người họ Nguyển húy Tào ,húy Diễm có 6 người con trai không thấy nói đến con gái, cháu là đinh của Họ 11 đinh chỉ có Cao Tổ húy Cầu có ngày giổ 28/5 âl, con Cao Cao Tổ húy Liêu có con,cháu,chắt chiu...tồn tại đến ngay nay,đến hết năm 2023 đời thứ 10 mới có 4 đinh nhà thờ nhánh Ất làm 1950 đến năm 2017 làm lại đàng hoàng to đẹp với số đinh là 19,kinh phí chủ yếu Cửu Thế tự Phong tạm thời bỏ ra trước.Hàng năm giổ Tổ 20/11 âl,răm tháng giêng,rẳm tháng bảy tế lễ đầy đủ con cháu chắt chiu Cố Phê ở Hà Nội về hết. Từ đường tiên tổ huý Quynh