Tiên Tổ húy Quynh (坰)

Thân sinh

Thông tin

?
20/11
Tiên Tổ húy Quynh (坰)
(536,834)
 • Tiên
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • đội
 • trưởng
 • Trương
 • Quý
 • Công
 • huý
 • Quynh
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Đung
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • trương
 • á
 • gia
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Tào
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Đung
 • xứ
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • thập
 • tứ
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Trương
 • kế
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Diễm
 • hiệu
 • trinh
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • hậu
 • miếu
 • xứ
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • lục
 • nhật
 • kỵ
 • .
Từ đường tiên tổ huý Quynh