Hiển Tổ húy Trọng (重)

Thân sinh

Thông tin

1918
16/1/1985
Hiển Tổ húy Trọng (重)
(5673,5444)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • nông
 • dân
 • cứu
 • quốc
 • hội
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Trọng
 • Mậu
 • Ngọ
 • niên(1918)
 • thuỵ
 • chất
 • phác
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Sửu
 • niên (1985)
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • lục
 • nhật (16/01) kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • huý
 • Năm Quí Hợi niên (1923)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Tân
 • Mão
 • niên (2011)
 • ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • tứ
 • nhật (14/5) kỵ
 • .