Hiển Tổ húy Bá (叭)

Thân sinh

Thông tin

1912
8/9/1996
Hiển Tổ húy Bá (叭)
(5473,5424)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • công
 • nhân
 • hưu
 • trí
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Nhâm
 • niên (1912)
 • thuỵ
 • chất
 • phác
 • trung
 • hậu
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Bính
 • Tý(1996)
 • niên
 • cửu
 • ngoạt
 • thập
 • bát
 • nhật (18/9) kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhị
 • huý
 • Bẹp
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Thân
 • niên(1944)
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • ngũ
 • nhật (05/11)
 • .
 • Trương
 • kế
 • thất
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trần
 • thị
 • huý
 • 祿Lộc
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Ngọ
 • niên(2014)
 • .