Hiển Tổ húy Tùng (松)

Thân sinh

Thông tin

1909
17/1/1985
Hiển Tổ húy Tùng (松)
(5374+3,5414)
Quyến
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • ưu
 • binh
 • ban
 • sắc
 • Cửu
 • Tùng
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Tùng
 • Kỷ
 • Dậu
 • niên
 • thuỵ
 • trung
 • hậu
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Sửu
 • niên
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • bát
 • nhật
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương
 • thị
 • hàng
 • nhị
 • huý
 • Ân
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Trương
 • á
 • thất
 • thị
 • huý
 • Ái
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • cận
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Nhị
 • ngoạt
 • bát
 • nhật
 • kỵ
 • .