Hiển Tổ húy Khai (咳)

Thân sinh

Thông tin

1901
13/5/1970
Hiển Tổ húy Khai (咳)
(2772+5,2311)
Nuôi Hai
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • nông
 • dân
 • cứu
 • quốc
 • hội
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • mạnh
 • công
 • huý
 • Khai
 • (Tân
 • Mão
 • niên)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Canh
 • Tuất
 • niên
 • ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • sử
 • thị
 • huý
 • Em
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 多樂Đắc Lắc
 • xứ
 • .
 • Nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • kỵ
 • .