Hiển Tổ húy Quí (季)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Quí (季)
(2070,1933)
 • Hiển
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • quý
 • trương
 • Quý
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .