Hiển Tổ húy Trí (智)

Thông tin

?
12/5
Hiển Tổ húy Trí (智)
(4371,4813)
Giáo Trí
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • khoá
 • tam
 • trường
 • phu
 • tử
 • hương
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • tự
 • lạc
 • thuỷ
 • huý
 • Trí
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhật (12/5)
 • kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • mông
 • tặng
 • Phu
 • Thê
 • Thế
 • Phụ
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương
 • thị
 • huý
 • Con
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • .
 • .
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật (29/6)
 • kỵ
 • .


Nam tử