Hiển Tổ húy Trí (智)

Thông tin

?
12/5
Hiển Tổ húy Trí (智)
(1871,1913)
Giáo Trí
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • khoá
 • tam
 • trường
 • phu
 • tử
 • hương
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • tự
 • lạc
 • thuỷ
 • huý
 • Trí
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • mông
 • tặng
 • Phu
 • Thê
 • Thế
 • Phụ
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương
 • thị
 • huý
 • Con
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • .
 • .
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • kỵ
 • .


Nam tử

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/intl.so' - libicui18n.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '118',
  'slug' => 'hien-to-huy-tri-zhi',
];

$_SERVER = [
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Tue, 15 Oct 2019 03:45:49 CEST',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'PATH' => '/bin:/usr/bin',
  'PHPRC' => '/usr/local/lib/',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XkxidXDVWUsAOId6ppkAAAAG',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/118-hien-to-huy-tri-zhi.html',
  'REMOTE_ADDR' => '35.170.75.58',
  'REMOTE_PORT' => '40022',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/118-hien-to-huy-tri-zhi.html',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.75',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'TZ' => 'Asia/Ho_Chi_Minh',
  'UNIQUE_ID' => 'XkxidXDVWUsAOId6ppkAAAAG',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1582064245.124536991119384765625,
  'REQUEST_TIME' => 1582064245,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];