Hiển Tổ húy Vận (運)

Thân sinh

Thông tin

?
9/12/1955
Hiển Tổ húy Vận (運)
(4272,4644)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Vận
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Mùi
 • niên (1955)
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • cửu
 • nhật 09/12) kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Chút
 • Ất
 • Tỵ
 • niên (1905)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Ngọ
 • niên (2002)
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật (29/11) kỵ
 • .

Huynh đệ