Hiển Tổ húy Vận (運)

Thân sinh

Thông tin

?
9/12/1955
Hiển Tổ húy Vận (運)
(1772,1744)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Vận
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Mùi
 • niên
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • cửu
 • nhật
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Chút
 • Ất
 • Tỵ
 • niên
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Ngọ
 • niên
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • .

Huynh đệ

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/intl.so' - libicui18n.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '117',
  'slug' => 'hien-to-huy-van-yun',
];

$_SERVER = [
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Mon, 23 Sep 2019 02:32:11 GMT',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'PATH' => '/bin:/usr/bin',
  'PHPRC' => '/usr/local/lib/',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XfcF13DVWUsAIX2ToKUAAAAC',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/117-hien-to-huy-van-yun.html',
  'REMOTE_ADDR' => '34.237.51.159',
  'REMOTE_PORT' => '60446',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/117-hien-to-huy-van-yun.html',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.75',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'TZ' => 'Asia/Ho_Chi_Minh',
  'UNIQUE_ID' => 'XfcF13DVWUsAIX2ToKUAAAAC',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1576469975.8420751094818115234375,
  'REQUEST_TIME' => 1576469975,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];