Hiển Tổ húy Kham (坩)

Thân sinh

Thông tin

1889
23/3/1923
Hiển Tổ húy Kham (坩)
(1471+1,1714)
Cố Dinh
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • sử
 • khả
 • huý
 • Kham
 • (Kỷ

 • Sửu
 • niên)
 • thuỵ
 • chính
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Quý
 • Hợi
 • niên
 • tam
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • huý
 • Cường
 • (Tân

 • Mão
 • niên)
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • Thìn
 • niên
 • nhị
 • ngoạt
 • cửu
 • nhật
 • .


Huynh đệ

Nam tử