Hiển Tổ húy Lợi (利)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Lợi (利)
(1370,1611)
 • Hiển
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • Trương
 • huý
 • Lợi
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên
 • .