Hiển Tổ húy Phiên (幡)

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Phiên (幡)
(570,522)
 • Hiển
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • trọng
 • trương
 • huý
 • Phiên
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên
 • .

Huynh đệ