Hiển Tổ húy Duyệt (悅)

Thân sinh

Thông tin

1914
16/4/2000
Hiển Tổ húy Duyệt (悅)
(1272,1411)
Hoạt
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • mạnh
 • công
 • huý
 • Duyệt
 • Giáp
 • Dần
 • niên
 • thuỵ
 • mẫn
 • biện
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Canh
 • Thìn
 • niên
 • tứ
 • ngoạt
 • thập
 • lục
 • nhật
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Chính
 • kỵ
 • tam
 • ngoạt
 • tam
 • thập
 • nhật