Hiển Tổ húy Tích (裼)

Thân sinh

Thông tin

1897
25/12/1982
Hiển Tổ húy Tích (裼)
(974,1313)
Cựu
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • văn
 • hội
 • viên
 • tự
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Tích
 • (Đinh
 • Dậu
 • niên)
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Chùa
 • Thiều
 • xứ
 • .
 • Nhâm
 • Tuất
 • niên
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • tạ
 • thế
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương
 • thị
 • huý
 • Năm
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ât
 • Tỵ
 • niên
 • thất
 • ngoạt
 • bát
 • nhật